Js21 Vývoj světové populace

                                                                                                                                     Vývoj počtu světové populace na naší Zemi probíhal časově velmi nerovnoměrně a z hlediska počtu obyvatel také skokově.

Js21 - A. Historický vývoj světové populace

Na velikost lidské populace a rychlost jejího růstu měly zásadní vliv dvě "revoluce", který změnily nejen způsob obživy obyvatel, ale také jejich životní styl a kvalitu života:
  • Neolitická revoluce (od 10 000 př. n. l.)  -> přechod od společnosti lovců a sběračů k usedlé společnosti založené na zemědělství
  • Industriální revoluce (během 18. a 19. století) -> mohutný rozmach vědy a techniky, počátek strojové velkovýroby
Z hlediska dynamiky vývoje populace a její velikosti rozčleňujeme vývoj lidské populace na 3 období:
  1. Vývoj do počátku neolitu
  2. Od neolitické po industriální revoluci
  3. Od počátku industriální revoluce do současnosti
Obrázek 1. - Růst světové populace v historii
Vývoj světové populace v historii

Z grafu je patrný skokový nárůst počtu obyvatel na počátku neolitu (čárkovaná svislá čára) a extrémní vývoj velikosti populace od počátku industriální revoluceZa zmínku stojí také prudký úbytek populace způsobený epidemií moru (Černá smrt, Black Death), která v polovině 14. století decimovala Euroasii. Během této pandemie zemřelo 30 - 60 % evropské populace a celkový počet obyvatel světa se snížil ze 450 milionů na cca 350 milionů. Trvalo pak dalších 150 let, než se světová populace z tohoto poklesu vzpamatovala.

V následující tabulce vidíme hlavní milníky ve vývoji světové populace:

Tabulka č. 1 - milníky vývoje
 Rok Velikost populace 
 0
 300 mil.
 1000  310 mil.
 1500  500 mil.
 1750  800 mil.
 1800  980 mil.
 1900  1,6 mld

Je zřejmé, že až do počátku industriální revoluce se vyvíjela světová populace jen pozvolna a tempo růstu bylo velmi limitováno vysokou mírou úmrtnosti obyvatel. Vždyť první miliardy obyvatel bylo dosaženo až v roce 1804. Další miliardy ale již přibývaly výrazně rychleji a zvláště ve druhé polovině 20. století bylo tempo až děsivé, jak vidíme v následující tabulce.

Tabulka č. 2 - Rok dosažení další miliardy
 Rok Počet ob. v mld.   Rozdíl v letech
 1804  1  123
 1927  2  33
 1960  3  14
 1974  4  13
 1987  5  12
 1999  6  12
 2012  7  13
Zdroj: http://www.un.org/en/development/desa/population/


Js21 - B. Příčiny populačního boomu

Co tedy bylo příčinou tak neuvěřitelně rychlého růstu populace světa? Populační boom odstartovala industriální revoluce, která přinesla mimo jiné mohutný rozvoj vědy a lékařského poznání, které zažilo největší rozvoj od doby starověkých civilizací. Začala se plošně nasazovat imunizace, nejdříve proti planým neštovicím a později, na základě výzkumů Louise Pasteura, také proti tyfu, anthraxu či vzteklině. Společně se vzrůstající úrovní hygieny a zlepšující se kvality života došlo k výraznému poklesu úmrtnosti a lidé se začali dožívat vyššího věku. Na obrázku č. 2 vidíme nárůst průměrného věku na dožití (Life Expectancy) od roku 1820, kdy se v Západní Evropě pohyboval kolem 35 let věku, ale již o 120 let později přesahoval hodnotu 60 let.

Obrázek č. 2 - Vývoj průměrného věku na dožití

 
Js21 - C. Současný stav světové populace

Přesná čísla o počtu obyvatel Země právě v této chvíli se liší zdroj od zdroje, ale rozdíl je naštěstí minimální :)

Kromě výše vloženého gadgetu jsou výbornými zdroji informací o aktuálních číslech následující weby:
Pro ty z vás, kteří by se rádi seznámili s aktuálními informacemi o světové populaci podrobněji, je zde každoroční výroční zpráva OSN, která detailně popisuje nejen aktuální stav světové populace, ale také prognózy vývoje do roku 2100. Dokument má název World Population Prospects a aktuální verzi naznete pod tímto odkazem.


Z On-line Database na World Population Prospects zjisti následující údaje a souvislosti:
   - porovnej Afriku, Evropu a Asii z hlediska počtu obyvatel v letech 1950, 2010 a 2100
   - který kontinent roste populačně nejrychleji a který nejméně?
   - kolik obyvatel bude mít svět v roce 2100 podle střední variant vývoje?
   - jak se změnilo procentuální zastoupení Evropy a Afriky na světové populaci v letech 1950, 1990 a 2020? (pro splnění úkolu je doporučeno data stáhnout v csv souboru, naimportovat do tabulkového procesoru a porovnat a převést na %)


Js21 - D. Česko - anglický slovníčekA na závěr jedno video z TED konference v Cannes, kde Hans Rosling popisuje růst populace pomocí "box technology" :)

S automatickými českými titulky je video k dipozici zde: http://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth.html

Doporučený dokument ke shlédnutí:


Aktualizováno dne 27. 10. 2013
Comments