Js34 Státy světa dle vyspělosti

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cpVyfA3B2Aak25SR9XB9_i4-7zvyQugs-_dBZ5XmQ7OlYamudccHTtiZVtmKpUTLS88ndJyxn5J5VoO0nl6U5muFtl_Jxxbjjxci8VRUTMz_7xm5SDy32S99lcYFDJ8TjJMdKXn_CWpYsLo0f4qwZj5SLVvP3SP_oBsGkAZ3hB1XBKk0KsmY401dEKiVvdK9N828g1cxa6q2cJqf90bgy7uzfvB_w%3D%3D&attredirects=0

Hospodářství státu můžeme strukturovat do 4 hlavních ekonomických sektorů.

Js34 - A. Sektorové uspořádání ekonomiky

Sektorové uspořádání ekonomiky vychází z prací ekonomů Colina Clarka a Jeana Fourastie, kteří se proslavili hypotézou tří sektorů

Podle této teorie se ekonomika rozděluje na 3 sektory:
 • Primární (primary) - těžba nezpracovaného materiálu
 • Sekundární (secondary) - zpracování na produkt
 • Terciální (tertiary) - služby (services)
V závislosti na stupni ekonomického vývoje státu se hlavní zaměření hospodářství postupně přesouvá z primární k terciálnímu sektoru.  


Zjisti, na jaké tří kategorie rozdělovat Fourastie státy na základě strukturální transformace ekonomiky. V čem jsou odlišnosti mezi kategoriemi?


Se strukturální transformací ekonomiky se rovněž mění i zaměstnanost v jednotlivých odvětvích ekonomiky. Na obr. č. 1 vidíme změny v zaměstnanosti z kontextu časové osy.

Obrázek č. 1 - Clarkův sektorový model
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Clark%27s_sector_model.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Clark%27s_sector_model.svg


V jakém bodě začíná proces deindustrializace?


V dnešní době doplňujeme do výše popsané teorie ještě čtvrtý sektor - kvartér (quaternary). Kvartérní sektor je stěžejní součástí tzv. znalostní ekonomiky (knowledge economy)
Součástí jsou věda, výzkum, hi-tech, IT technologie a školství.

Rozvoj kvartérního sektoru je doménou vyspělých ekonomik.

Celkový proces strukturální transformace ekonomiky vidíme na obr. č. 2.

Obrázek č. 2 - Strukturální transformace ekomomiky
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/svetove-hospodarstvi-1/js34-staty-sveta-dle-vyspelosti/V%C3%BDvoj%20sektorov%C3%A9%20struktury%20ekonomiky.png
Zdroj: 

Jaká konkrétní odvětví jsou součástí jednotlivých ekonomických sektorů?

 • těžba surovin
 • zemědělství
 • lov, rybolov
 • lestnictví
 • průmysl
 • stavebnictví
 • nákladní doprava
 • služby (obchod, bankovnictví, osobní doprava, zdravotnictví, telco, restaurační a ubytovací zařízení atd.)
 • věda, výzkum, inovace
 • školství
 • hi-tech, IT

Js34 - B. Státy světa dle stupně ekonomického rozvoje

Z ekonomického hlediska, resp. z pohledu ekonomické vyspělosti země můžeme rozdělit státy na níže uvedené kategorie. Neexistuje však jasná a definovaná hranice, kdy je stát ještě rozvojový, a kdy rozvíjející se. Proto se zařazení zemí do jednotlivých kategorií liší mezi různými zdroji.

1. Nerozvinuté nebo rozvojové země (undeveloped or developing)

Jedná se o země, kde, v případě nerozvinutých zemí, stále funguje agrární společnost založena na samozásobitelském mechanismu. Většina obyvatel pracuje v primární sektoru. Země z kategorie rozvojových se liší v tom, že zde začíná proces industrializace.

Do této kategorie patří nejchudší státy světa.

2. Nově industrializované země a rozvíjející se trhy (newly industrialized countries, emerging markets)

Pro tyto státy je charakteristický silný ekonomický růst, velký význam průmyslu (Čína = továrna světa) a postupně se rozvíjející se sektor služeb. Země, jejichž ekonomický růst je výrazný a mnohdy se pohybuje nad hodnotou 10 %, se často označují pojmem "emerging markets", rychle se rozvíjející trhy. V odkazu "emerging markets" naleznete země, které se řadí do této kategorie. Jak již bylo zmíněno, klasifikace států nemá jasná kritéria a proto se mezi různými zdroji liší.

Na obrázku č. 3 nalezneme země, které byly v roce 2013 kategorizovány jako newly industrilized.

Obrázek č. 3 - Nově industrializované země (2013)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bc/Newly_Industrialized_Country_2013.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/b/bc/Newly_Industrialized_Country_2013.svg

Specifickou skupinou zemí jsou státy BRICS. Jedná se o velké, nově industrializované a velmi rychle rostoucí ekonomiky, které mají ambice stát se regionální nebo nadregionální velmocemi.
Zkratka BRICS je tvořena počátečními písmeny názvů států. Na obrázku č. 4 vidíme státy řazené do tohoto seskupení.

Obrázek č. 4 - Země BRICS
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/BRICS.svg

Země BRICS budou do roku 2050 jedněmi z největších ekonomik světa. Na obrázku č. 5 si povšimněte, jak výrazně se změní pořadí 5 největších světových ekonomik, na jaké místa budou odsunuty Japonsko, Německo, nebo třeba celá EU.

Obrázek č. 5 - Velikost ekonomik v roce 2007 a 2050
http://www.globalsherpa.org/wp-content/uploads/2011/04/brics-2050-goldman-sachs-projections-flags-2007.png
http://www.globalsherpa.org/wp-content/uploads/2011/04/brics-2050-goldman-sachs-projections-flags-2007.png

Více informací o zemích BRICS naleznete např. zde


Zjisti, jaký nejvyšší a naopak nejnižší růst HDP vykázala Čína za posledních 10 let.


3. Rozvinuté země (developed countries)

Jednou z charakteristik těchto zemí je dominantní podíl terciálního a narůstající význam kvartérního ekonomického sektoru, tz. postindustriální ekonomiku. Jedná se o vyspělé země s důrazem na znalostní ekonomiku, kvalitní a široce dostupné vzdělání a vysoký standard kvality života obyvatel.

V nejběžněji přijímaném pojetí se do rozvinutých zemí řadí Severní Amerika, EU, Austrálie a Nový Zéland, Japonsko a Jižní Korea a několik městských států (např. Singapur).

Obrázek č. 6 - Rozvinuté země
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/IMF_advanced_economies_2008.svg/300px-IMF_advanced_economies_2008.svg.png

Díky poloze většiny rozvinutých států světa na severní polokouli se rovněž používá zjednodušené socioekonomické "dělení" světa na "Bohatý sever" a "Chudý jih" (tzv. North-South divide).

Obrázek č. 7 - North-South divide
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/North_South_divide.svgV médiích se můžete setkat také s termíny "Země prvního, druhého a třetího světa". Na základě jakých historických zkušeností bylo zavedeno?
Js34 - C. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/svetove-hospodarstvi-1/js34-staty-sveta-dle-vyspelosti/Screenshot%202013-12-21%20at%2019.53.07.png

Aktualizováno dne 21. 12. 2013
Comments