Js24 Populační pyramidy


Js24 - A. Základní popis populačních pyramid

Populační neboli věkové pyramidy (population pyramid, age pyramid) graficky znázorňují zastoupení jednotlivých věkových kategorií populace rozdělených na muže a ženy.

Obrázek č. 1 - Příklad populační pyramidy
Popis základních součástí věkové pyramidy:

- jedná se o dvojitý histogram, tz. pyramida je rozdělena podle pohlaví na dvě části
- na ose X vidíme velikost populací
- na ose Y jsou zobrazeny jednotlivé věkové kohorty (nejčastěji po 5 letech)Populační pyramidy nám tedy zobrazují věkovou strukturu dané populace v příslušném roce.


Js24 - B. Dělení populačních pyramid

Věkovou strukturu populace můžeme rozdělit podle dvou základních pohledů:

a.) podle ekonomické aktivity
 • předproduktivní (obyvatelstvo 0-14 let)
 • produktivní (obyvatelstvo 15-64 let)
 • postproduktivní (obyvatelstvo 65 a více let)
b.) podle možnosti přirozené reprodukce
 • dětská (obyvatelstvo 0-14 let)
 • reprodukční (obyvatelstvo 15-49 let)
 • postreprodukční (obyvatelstvo 50 a více let)
Z pohledu věkové struktury obyvatel nás zajímá také očekávaný věk na dožití a index stáří.
 • Index stáří - udává počet obyvatel starších 60 let na 100 dětí do věku 14 let
 • Očekávaný věk na dožití - průměrný věk, kterého se dožívají obyvatelé dané oblasti
Tabulka č. 1 - Index stáří v Česku
 Rok 1960 1980 1990 1994 1997 2000 2002 2003
 Index stáří 20 40 70 92 101 110 120 124
Zdroj: www.demografie.info


Js24 - C. Fenomén demografického stárnutí

Tyto údaje slouží pro zkoumání procesu "demografického stárnutí", což je proces, kterým se postupně mění věková struktura obyvatelstva takovým způsobem, že se zvyšuje podíl osob starších 60 let a snižuje se podíl osob mladších 15 let. Fenomén demografického stárnutí se objevuje v polovině 20. století ve vyspělých státech světa a dnes představuje problém, který trápí většinu vyspělých zemí.


Jaký dopad na stát a státní rozpočet může mít proces demografického stárnutí?


V České republice je proces "demografického stárnutí" rovněž na pořadu dne, o čemž svědčí změny v podílech hlavních věkových skupin. V roce 1997 došlo v Česku poprvé k převaze populace starší 60 let nad dětskou složkou, jejíž zastoupení kleslo velmi výrazně, a to z podílu 21 % v roce 1991 na 15,4 % v roce 2003.

Tabulka č. 2 - Složení obyvatelstva Česka podle hlavních věkových skupin v letech 1991 až 2003 (v %)
 Věk 9192 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 
 0-14 21,1
 20,6 20,019,5 18,8 18,3  17,917,4  17,0 16,616,2  15,715,4 
 15-59 61,161,6 62,0 62,5 63,2 63,7  64,164,6 64,9 65,2 65,4  65,565,5 
 60+ 17,817,8  18.018,0 18,0 18,0  18,018,0 18,1 18,2  18,418,8  19,1
Zdroj: www.demografie.info


Js24 - D. Hlavní tvary věkových pyramid

Podle velikosti podílů jednotlivých věkových skupin získávají pyramidy 3 základní podoby (tvary). 

Obrázek č. 2 - Hlavní typy populačních pyramid


Tabulka č. 3 - Zastoupení hlavních věkových skupin
 SložkaProgresivní  Stacionární Regresivní
 dětská 40 % 25 % 20 %
 reprodukční 50 % 50 % 50 %
 postreprodukční 10 % 25 % 30 %Zjisti, jaký tvar věkové pyramidy mají tyto Země - Nigérie, Japonsko, Indie a Brazílie.Česká republika, podobně jako další vyspělé země, je zasažena procesem demografického stárnutí a její věková pyramida je regresivního typu, kde převažuje postreprodukční složka nad dětskou.

Tabulka č. 4 - Vývoj poměru zastoupení věkových skupin v Česku

Věkové pyramidy se tedy tvarem velmi liší v závislosti na vyspělosti státu a také na tom, v jaké fázi demografického přechodu se daný stát nachází. Čím je stát chudší a v ranější fázi demografické revoluce, tvar je velmi podobný skutečné pyramidě, kde základna je široká a směrem ke špici se zužuje.

Obrázek č. 5 - Věkové pyramidy vyspělého a chudého světa


Js24 - E. Analýza věkových pyramid

Z věkových pyramid můžeme vyčíst také historické události, které měly vliv na vývoj populace. Své stopy v křivce věkové pyramidy zanechají hlavně:
 • válečné konflikty
 • přírodní katastrofy obrovských rozměrů
 • propopulační opatření státu
Na věkové pyramidě Česka si popíšeme vybrané historické události:

Obrázek č. 6 - Věková pyramida České republiky v roce 1975


Jak z tvaru pyramidy poznáme historické události?

a.) Výkroje - znamenají historickou událost, která měla nepříznivý vliv na populace daného státu.

b.) Výběžky - jedná se o historické události s pozitivním vlivem na vývoj populace.


Na pyramidě vlevo vidíme největší výkroj u věkové kohorty kolem 60 let věku. Jedná se o  vysokou úmrtnost a nízkou porodnost za I. světové války.

Druhou výraznou výkroj vidíme u kohorty kolem 35 roku věku. Zde vidíme dopady II. světové války.

Nejvýraznější výběžek naleznete ve věkové kohortě 0 - 3 let. Jedná se o dopady propopulační politky státu, která vedla k výrazné vlně porodnosti, známé jako "Husákovy děti". 


Velmi specifické jsou populační pyramidy některých států Perského zálivu, kde dochází k výrazné anomálii v počtech mužů ve věku 25 - 45 let.

Na příkladu Bahrajnu vidíme jednu z typických populačních pyramid bohatých států této oblasti.


Obrázek č. 5 - Věková pyramida Bahrajnu pro rok 2012
Poku se vysvětlit, čím je tato výrazná disproporce mezi pohlavími způsobena.Js24 - F. Česko - anglický slovníček


Aktualizováno dne 27. 10. 2013
Comments