Js25 Migrace


Js25 - A. Základní dělení migrace

Migrace (stěhování), v demografii nazývána mechanický pohyb (měna) obyvatel, je definována jako většinou trvalá změna pobytu mezi dvěma oblastmi. 

Migraci můžeme rozdělit z pohledu státu na vnitřní a vnější:

   a.) Vnitřní migrace - přesun obyvatel v rámci jednoho státu
   b.) Vnější migrace - přesun obyvatel mezi státy

Dalším aspektem, který při studiu migrace bereme v potaz, je to, zda byli obyvatelé k migraci donuceni, nebo se rozhodli pro přesun dobrovolně:

   a.) Dobrovolná migrace - lidé dobrovolně opouštějí svoji vlast nejčastěji za účelem:
 • studia
 • sjednocení rodiny
 • zaměstnání
   b.) Vynucená migrace - lidé jsou nuceni opustit zemi, aby uchránili svůj život. Nejčastější situace motivující k nucené migraci jsou:
 • ozbrojené konflikty
 • represe státního aparátu
 • přírodní katastrofy
 • hladomory a epidemie
 • pronásledování z důvodu odlišné rasy, náboženského přesvědčení nebo politických názorů

Ze kterého státu v současnosti prchá nejvíce obyvatel? Kolik již tento stát opustilo obyvatel? V jaké zemi nejčastěji hledají ochranu? 


Do migrace se nepočítají formy stěhování, které jsou dočasné nebo periodicky se opakující:
 • dojížďka za prací či studiem
 • turistika
 • nomadismus
Dle OSN se za migraci považuje pobyt delší než 1 rok vně daného státu.

Js25 - B. Příčiny migrace

Důvody pro opuštění vlasti nebo regionu mohou být rozličné, vždy je ale můžeme zařadit do jedné ze tří forem motivací k odchodu ze země:

   a.) Motivace ekonomická
   b.) Motivace sociální
   c.) Motivace ochrany zdraví a života

Tabulka č. 1 - Nejčastější příčiny migrace


Js25 - C. Základní pojmy

S problematikou migrace souvisí celá řada pojmů:

Emigrant - osoba opouštějící zemi za účelem vystěhování do ciziny

Imigrant - osoba přicházející do země za účelem dlouhodobého nebo trvalého pobytu

Cizinec - osoba bez státního občanství daného státu

Ilegální imigrant - osoba, jejíž pobyt není schválen vládou hostitelské země

Uprchlík (refugee) - jedná se o osoby, které byly nuceny opustit svoji zemi a nemohou nebo mají strach vrátit se zpět. Statut uprchlíka je definován Konvencí OSN z roku 1951. 

Žadatel o azyl - osoba, která žádá o uprchlický status

Azyl - ochranný pobyt, který stát poskytuje uprchlíkovi

Migrační saldo (migration rate) - jedná se o základní statistický údaj, který vypočteme odečtením počtu emigrantů od imigrantů (I - E). Na obrázku níže vidíme státy světa dle hodnoty migračního salda.Zdůvodni, jaké typy států mají většinou kladné hodnoty migračního salda? 


Gastarbeitr - občan jiného státu, který pracuje dlouhodobě v ekonomicky vyspělejší zemi. 


Js25 - D. Aktuální světová migrace

Aktuální čísla z OSN dokazují, že vnější migrace dosahuje stále vyšších hodnot. V roce 2013 byl počet mezinárodních migrantů vyčíslen na 232 milionů, neboli 3.2 % světové populace. 

Celkový počet vnitřních migrantů je odhadován na 740 milionů a celkem 1 miliarda populace bydlí mimo svůj stát nebo region.

Nejnovější zprávu OSN o světové migraci naleznete zde.

Dlouhodobě největším příjemcům migrantů jsou USA, které v průměru každý rok přijmou přes 1 milion imigrantů.

Obrázek č, - Největší příjemci migrantů v roce 2006


Které národnosti budou mít největší podíl z celkového počtu imigrantů v USA?Z webu OECD zjisti tyto údaje - 1. Ve kterém roce přijala ČR největší počet imigrantů a o jaké číslo se jednalo, 2. Který evropský stát je největší příjemcem imigrantů?
Js25 - E. Vybrané problémy spojené s migrací

Migrace přináší celou řadu problémů, které postihují jak státy hostitelské, tak ty, ze kterých migrant odešel. 

Fenomén "Brain Drain"

Jedná se o odliv vysoce vzdělaných lidí, odborníků a vědců z chudších regionů do ekonomicky vyspělých zemí. Za nejčastější důvody pro emigraci jsou uváděny následující:
 • lepší finanční ohodnocení za práci
 • lepší životní podmínky v cílové zemi
 • lepší podmínky pro vědu a výzkum
Specifikem je "brain drain" zaměřený na studenty vysokých škol. Nejnadanější studenti z celého světa sní o studiu na prestižních zahraničních školách a pokud tuto šanci dostanou, domů se již většinou nevrací. Špičkový absolvent tak nejčastěji zůstává v zemi, ve které studoval.

Nejvíce tuto šanci využívají USA, kde cca 25 % všech studentů vysokých škol jsou cizinci.

Tabulka č. 2 - Procento čínských studentů, kteří se vrátí po ukončení studia do Číny
 Rok Počet studentů v zahraničí Počet studentů vrátících se zpět Míra návratu v %
 1984 3073 2290 54
 1993 10742 5128 50
 2000 38989 9121 35
 2003 117307 20152 23
 2006 134000 42000 25
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_drain

Regiony postižené tímto jevem trpí odlivem nejvzdělanějších lidí a také know-how. V dnešní době je na jednom z čelných míst Írán, ze kterého špičkově vzdělaní odborníci nejčastěji technických oborů odcházejí hlavně do Evropy.

Termín brain drain byl poprvé použit britskou Královskou společností pro popis situace, kdy po druhé světové války opouštělo Evropu velké množství vědců a odborníků do USA.

Více podrobností o "Brain drain" naleznete zde

Js25 - F. Česko - anglický slovník


Aktualizováno dne 27. 10. 2013
Comments