Js35 Státy světa dle vyspělosti II

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cpVyfA3B2Aak25SR9XB9_i4-7zvyQugs-_dBZ5XmQ7OlYamudccHTtiZVtmKpUTLS88ndJyxn5J5VoO0nl6U5muFtl_Jxxbjjxci8VRUTMz_7xm5SDy32S99lcYFDJ8TjJMdKXn_CWpYsLo0f4qwZj5SLVvP3SP_oBsGkAZ3hB1XBKk0KsmY401dEKiVvdK9N828g1cxa6q2cJqf90bgy7uzfvB_w%3D%3D&attredirects=0

Ke klasifikaci států světa z pohledu ekonomické geografie můžeme přistupovat jak z pohledu čistě ekonomického, tak z hlediska socioekonomického

Js35 - A. Typy indikátorů

Státy můžeme klasifikovat podle:
 • ekonomických indikátorů
 • složených indikátorů
1. Ekonomické indikátory

Jedná se o indikátory popisující velikost národních ekonomik. Pokud je u indikátoru uvedeno "per capita", jedná se o přepočet na osobu. Vysvětlení pojmů naleznete na výukových videích Khan Acadamy.

GDP (Gross Domestic Product) - HDP (Hrubý domácí produkt)


GNP (Gross National Product) - HNP (Hrubý národní produkt)

Zdroj: http://youtu.be/BmgxjOxG6G4?t=3m49s (GNP od 4. minuty)

GNI (Gross National Income ) - Hrubý národní příjem
 • GNI lze vyjádřit jako GDP snížený o odliv příjmů z vlastněných aktiv zahraničními investory a zvýšený o získané příjmy ze zahraničních aktiv vlastněných příslušníky dané země. 
Nevýhody ekonomických indikátorů:
 • jsou to jen statistické údaje, které mohou realitu velmi zkreslovat (jeden má milion, druhý nula => statisticky mají oba 500 000 :)
 • nepostihují skutečnou kvalitu života obyvatel (např. kolik % obyvatel žije pod hranicí chudoby?)
 • nevypovídají o celkové vyspělosti státu (velké GDP třeba jen díky těžbě a exportu surovin)

2. Složené indikátory

V současné době je kladen důraz na takovou konstrukci indikátorů, která vyhodnotí v co nejširším rozsahu jak ekonomický, tak i sociální rozvoj v jednotlivých zemích. Složené indikátory tak obsahují nejen ekonomické položky, ale také započítávají informace týkají se školství, zdravotnictví nebo třeba sociálního systému. Mezi nejznámější složené indikátory patří:
 • HDI Index (Human Development Index) - Index lidského rozvoje
 • HPI Index (Human Poverty Index) - Index chudoby
 • MPI Index (Multidimensional Poverty Index) - 

Js35 - B. Státy podle velikosti ekonomiky (GDP)

Tento velmi populární žebříček zobrazuje státy podle velikosti jejich ekonomiky, tz. podle velikosti GDP. Výhodu v tomto žebříčku mají velké a lidnaté státy, které díky se "velikosti" v žebříčku výrazně poskočí.  Typickým příkladem je Čína, která je druhou největší ekonomickou světa, na jakém místě se ale Čína ocitne v žebříčku GDP per capita, když její GDP vydělíme počtem obyvatel (1.3 mld)?

Obrázek č. 1 - Státy světa podle GDP
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Map_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_in_US%24.png
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Map_of_countries_by_GDP_%28nominal%29_in_US%24.png

Aktuální žebříček států dle velikosti ekonomik nalezneme zde.

Dlouhodobě největší ekonomikou světa je USA. V minulých desetiletích bylo dvojkou Japonsko a trojkou Čína. V posledních letech však došlo v žebříčku k poměrně výrazným změnám. Nejdříve na přelomu let 2010/2011 se Čína stala druhou největší ekonomikou světa, na přelomu let 2012/2013 pak Japonsko ze třetího místa sesadila Indie, která se tak stala třetí největší ekonomikou světa.
 
Srovnání států dle GDP v minulosti je dispozici na webu Světové banky.


Js35 - C. Státy podle velikosti GDP per capita

V tomto žebříčku již na čelných místech nefigurují velké a lidnaté státy jako Indie nebo Čína, naopak ze budou bohaté státy malé rozlohou i populací. V čele tohoto žebříčku se na vrcholných místech dlouhodobě umisťují státy Katar, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Singapur, Švýcarsko nebo Brunej.

Aktuální žebříček států podle GDP per capita je k dispozici na Wikipedii.


- jaká je hodnota nejvyššího a naopak nejnižšího GDP per capita?
- jakou aktuální hodnotu má GDP per capita v Česku? Jak změnila tato hodnota za uplynulých 20 let?
- které státy Evropy se nacházejí pod světovým průměrem?

Obrázek č. 2 - Státy světa dle GDP per capita
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Gdpercapita.PNG
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e0/Gdpercapita.PNG


Js35 - D. GNI žebříček dle World Bank

Velmi citovaný je žebříček zemí podle Světové banky. Ta však místo běžně používaných indikátorů GDP/GDP per capita používá indikátor GNI (Gross National Income) - Hrubý národní příjem. 

Světové banka člení země podle GNI/per capita na 4 kategorie:
* hranice v USD se upravuje každý rok, uvedené hodnoty jsou k roku 2012, aktuální hodnoty jsou na webu Světové banky.

Obrázek č. 3 - Státy dle GNI kategorií World Bank
http://cdn3.chartsbin.com/chartimages/l_2438_81a9b9d372648b65ce3dd9223a53920c
Zdroj: http://cdn3.chartsbin.com/chartimages/l_2438_81a9b9d372648b65ce3dd9223a53920c

Země z kategorií Low Income a Lower Middle Income se řadí do chudých zemí (nerozvinuté nebo rozvíjejí se), kterým Světová banka poskytuje pomoc.

Js35 - E. Human Development Index

HDI index měří kvalitu života v jednotlivých zemích již po počátku 90. let. Každoročně jsou výsledky zveřejňovány ve "Zprávě o lidském rozvoji (Human Development Report)", kterou předkládá Rozvojový program OSN

Součástí HDI Indexu jsou tyto klíčové části:
Jednotlivé indikátory, které dohromady tvoří index HDI si můžete prohlédnout online v následujícím Data Exploreru. Na obrázku č. 4 vidíme grafický výstup z této aplikace, která nám porovnává průměrnou délku edukace (kolik let průměrně strávíme vzděláváním) vybraných zemí.

Obrázek č. 4 -  Délka edukace u vybraných zemí
https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/klasifikace-statua-dle-vyspelosti/Screenshot%202013-12-22%20at%2014.06.42.png
 Zdroj: http://hdr.undp.org/en/data-explorer

Hodnota HDI se pohybuje v intervalu 0 - 1. Čím se výsledný hodnota blíží horní hranici, tím je ekonomický a sociální rozvoj ve sledované zemi vyšší

Podle hodnoty HDI se země dělí do čtyřech kategorií:
 • velmi vysoce rozvinuté země při HDI > než 0.8 (very high)
 • vysoce rozvinuté země při HDI 0.7 - 0.799 (high)
 • středně rozvinuté země s HDI 0.5 - 0.699 (medium)
 • nejméně rozvinuté země s HDI nižším než 0.5 (low)
Obrázek č. 5-  HDI Index pro rok 2013
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/2013_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/2013_UN_Human_Development_Report_Quartiles.svg

Aktuální žebříček státu dle Indexu kvality života je zde.

Js35 - F. Česko-anglický slovníček


Aktualizováno dne 22. 12. 2013
Comments