Js59 - Globalizace I

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-ii/logoEU.png?attachauth=ANoY7cqCW6ILpBZmp5DHEkydagkxQ4t92riLPVWfsysgZTQqMzf8EXDBHNplcNix58P--6FLsbBX2kwzhpWxF4enII9XUfu-JTtiVoE6N8bCdwXoOuO62-USHhJH6ZIfeiAvtKmycGT_AZ7ORZp6DTjILfc1MSyNGcOoLOUiUmJTOCWINeKabruVAE4DJp9rQQCFeeIXH5Ct6p6jI2gUfd053oGTZksVEA%3D%3D&attredirects=0

Pojem globalizace je v posledních dvou desítkách let fenomén. Slovo, které poprvé použil americky ekonom Theodore Levit v roce 1985 nakonec zdomácnělo prakticky ve všech jazycích světa (např. ve Francii používají termín mondialisation). 

Js59 - A. Co je to globalizace?

Pojem globalizace sice nemá žádnou ustálenou a obecně akceptovanou definici, ale základní myšlenka globalizace je zřejmá - jedná se o proces stále hlubšího mezinárodního propojování (integrace). Z pohledu člověka se svět, který má v dosahu, neustále "menší" a má ho více na dosah. Často slýcháváme, že díky globalizace je svět "jedna velká vesnice". 

Globalizace je proces, který zasahuje do většiny sfér lidského života a de facto nás každodenně obklopuje a ovlivňuje. Sféry, který jsou úzce spjaty s globalizací:
  • ekonomická
  • politická
  • kulturní
  • cestovní ruch
Globalizace je výsledkem rozvoje technologií - zvláště dopravních, komunikačních a informačních. A samozřejmě ty jsou důsledek vývoje vědy a výzkumu. Jaká je ale historie globalizace? Kdy se začal svět poprvé propojovat a spolupracovat?

Js59 - B. První fáze globalizace

Ačkoli se o globalizaci začalo hovořit teprve nedávno, počátky globalizace můžeme datovat do období velkých zámořských objevů. Z našeho (euroamerického) pohledu tyto globalizační kořeny byly zapuštěny objevením Ameriky.  V této době se Evropané pomalu začali seznamovat s jinými kulturami, objevovali nové plodiny či zvířata a začali s různými částmi světa navazovat obchodní (v té době však povětšinou vykořisťovatelské) vztahy. V dalších stoletích se propojování světa odehrávalo jen velmi pozvolna.

Za první globalizační století a de facto první fázi globalizace můžeme považovat 19. století, přesněji období od druhé půlky 19. století do počátku 1. světové války. V tomto období na plno probíhala druhá fáze průmyslové revoluce, pro kterou byly charakteristické nové objevy, jako např. spalovací motor, elektřina nebo telekomunikace. Tyto zásadní objevy zcela změnily svět  a nastartovaly intenzivní propojovací procesy. 

Obrázek č. 1 - Síť telegrafních kabelů v roce 1901

Průmyslová revoluce umožnila vyrábět výrobky levněji, rychleji a ve větším množství. Do evropských továren se tak stále více musely dovážet suroviny z jiných světových regionů. Továrna také chrlily stále více zboží, které se muselo expedovat k zákazníkům. Díky dopravní revoluci (spalovací motor, vlak) mohla začít intenzivnější obchodní výměna mezi různými oblastmi světa. Globální ekonomika rostla na plno a zvláště USA a státy západní Evropy si užívaly nových možností, které průmyslová, technologická, dopravní či urbanizační revoluce způsobila.

Prví fáze globalizace byla ukončena první světovou válkou. Státy ve válečném konfliktu se nechtěly sdružovat, spolupracovat a propojovat a globalizační procesy tak byly světovou válkou utlumeny.

Js59 - C - Meziválečná doba a Druhá fáze globalizace

Ještě před druhou fází globalizace stručně popišme dobu mezi válkami. Dala by se charakterizovat jako "deglobalizační" fáze. Po první světové válce státy silně zasažené válkou začaly přijímat opatření na ochranu svých ekonomik a trhů - protekcionistická opatření typ omezení dovozů, velkých cel a dalších obchodních bariér. Zároveň byl pro tuto dobu zřejmý příklon k nacionalismu, který byl namířen proti mezinárodní migraci. Výsledkem byla Velká hospodářská krize, které přecházel velký propad akcí na newyorské burze. 

Tato krize (v angličtině Great Depression) měla za následek propad většiny ekonomik států světa. Výrazně se zvedla nezaměstnanost, snížil se mezinárodní obchod a také domácí spotřeba. V tabulce č. 1 vidíme změny ekonomických indikátorů mezi léty 1929 - 1932.

Tabulka č. 1 - Změny ekonomických indikátorů (1929 - 1932)

Na videu vidíme několik záběrů demonstrujících těžké dopady krize na kvalitu života obyvatel. Zvýšila se chudoba, množství bezdomovců. Na záběrech je také vidět newyorský Central park, který v období po krizi byl plný provizorních obydlí.

Opětovné nastartování globalizačních procesů, tzv. Druhá fáze globalizace, začala po skončení druhé světové války a trvala do počátku 80. let. V euforii po skončení této války se postupně začaly odbourávat obchodní bariéry a sankce, které byly zavedeny mezi válkami. Globalizace však neprobíhala pouze v ekonomice, ale realizovala se také na politické úrovni - vznikaly nové mezinárodní integrační seskupení (OSN, EHS, ASEAN, NAFTA atd.).

Po druhé válce došlo také k dalšími urychlení technologického pokroku a k rozvoji elektroniky a k rozvoji počítačů. Následkem toho výrazněji klesaly náklady na dopravu či přenos informací, které byly dlouhodobě hybatelem globalizace. V tabulce č. 2 vidíme jak výrazně po 2. válce klesly náklady na dopravu či telekomunikace (např. na tříminutový telefonní hovor z Londýna do New Yorku). 

Tabulka č. 2 - Pokles nákladů na přepravu zboží a informací (v USD)

Js59 - D. Třetí fáze globalizace

Třetí fáze globalizace nastává v 80. letech 20. století a nejcharakterističtějším rysem je nástup internetu jako aktuálního hybatele globalizace. Internet a s tím související moderní informační a komunikační technologie umožnily do té doby nevídané věci - globální obchodování v reálném čase 24h denně. Počítač, internet nebo satelitní navigace dále zlevnily dopravu nákladů či osob, takže přeprava hraje stále menší roli v celkových nákladech. Pokračuje tak další propojování a pomyslné "zmenšování" světa. Do většiny koutů světa se dostanu za méně než 24 hodin, zboží objednané třeba z USA mi přijde do 2-3 pracovních dnů. Doprava a technologie udělaly za posledních 30 let neskutečné zázraky :)

Podívejte se na působivou vizualizace dopravních letadel nad evropským kontinentem za 24 h.


Na další animaci vidíme leteckou dopravu za 24 h na celém světě.


Js59 - E. Globalizační index

Tento index nám určuje, které země jsou nejvíce zapojeny do globalizovaného světa. Index globalizace sleduje už přes 30 let její míru a postup ve vybraných státech světa. Z ekonomického hlediska sleduje tok zboží, kapitálu a služeb, ale i tok informací a dojem z tržní výměny. Důraz se klade na to, zda země neomezuje tok kapitálu a zboží. Sociální pohled pak sleduje ideje, informovanost a spokojenost lidí a politické hledisko hodnotí rozložení vládní politiky.

Aktuální pořadí v "Globalizačním indexu" naleznete na Wikipedii.

Bonus: Docela drsně na otázku "Co je to globalizace" odpověděl Marcus Verhagen - Globalizace je, když anglická princezna s egyptským frajerem havarují ve francouzském tunelu s německou limuzínou poháněnou holandským motorem a řízenou belgickým řidičem nalitým skotskou whisky při honičce s italskými novináři fotícími japonskými foťáky a následně přes veškerou péči amerických lékařů se skalpely ze švédské oceli a se švýcarskými léky zemřou". Více na jeho přednášce

Js59 - F. Česko-anglický slovníček


Aktualizováno dne 24. 4. 2014
Comments