Js28 Geografie města I

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-meta/logoEU.png


Geografie města je velmi mladý obor, který se začal intenzivně vyvíjet až po druhé světové válce. 

Js28 - A. Vývoj urbanizace v Evropě

Do počátku průmyslové revoluce byl význam měst ve srovnání se současností velmi malý. Ještě zkraje 19. století žilo v Evropě ve městech méně než 10 % obyvatel. Na grafu č. 1 uvidíme podíl městského obyvatelstva na celkové populaci vybraných států. 

Graf č. 1 - Podíl městského obyvatelstva v letech 1500-1800
Z jakých příčin se výrazně vymaká v míře urbanizace Nizozemí a Anglie a Wales?


V souvislosti s industriální revolucí, která se postupně z Anglie šířila do zbytku Evropu, došlo také k nárůstu počtu obyvatel žijících ve městech. Na příkladu dvou průmyslových měst Anglie uvidíme, jak výrazný růst města v počátcích industrializace zažila.

Tabulka č. 1 - Růst počtu obyvatel Manchesteru a Birminghamu


Rozvíjející se průmysl potřeboval velké množství pracovní síly, která byla koncentrována nejdříve do měst u zdrojů energie, později také do sídel ležících u vznikajících železnic. Právě v těchto oblastech se začala města rozvíjet nejrychleji.


Proč leží Nový Jičín stranou hlavní moravské železniční trati? Jaký to mělo a má na město vliv?


S postupující industrializací v Evropě se začala rychle zvedat i míra urbanizace. Anglii začaly rychle dohánět některé země Západní Evropy. Graf č. 2 ukazuje prudký růst urbanizace v zemích, kde se naplno projevila průmyslová revoluce.

Graf č. 2 - Růst podílu městského obyvatelstva v letech 1800-1950


Za povšimnutí stojí vývoj urbanizace v Rusku, kde se industrializace naplno projevila až na počátku 20. století, s čímž koresponduje i míra urbanizace.

Js28 - B. Vývoj urbanizace ve světě

V současné době se za plně urbanizované dají označit kontinenty Evropa, Austrálie a Amerika. Zbytek světa, zvláště pak Afrika, vykazuje hodnoty urbanizace na úrovní evropských zemí mezi světovými válkami.

Obr. č. 1 - Míra urbanizace v roce 2011

http://esa.un.org/unup/Maps/images/l_urban_2011.gif
Zdroj: 
http://esa.un.org/unup/Maps/images/l_urban_2011.gif

Afrika dle odhadů OSN dosáhne míry 50 % urbanizace až v roce 2035. Na následujícím grafu vidíme strmý růst podílu městské populace v Nigérii a v celé Africe. S novodobým "stěhováním národů" se budou muset prudce se rozvíjejí africká města vypořádat. Již nyní je zřejmé, že na to nebudou mít finanční a technické prostředky. Stále více nových obyvatel těchto města tak bude končit v chudinských čtvrtích, ve kterých dnes bydlí až 2/3 obyvatel těchto měst.

Graf č. 3 - Podíl městského a venkovského obyvatelstva v Nigérii

Zdroj: 
http://esa.un.org/unup/Country-Profiles/country-profiles_1.htmZjistěte z webu UN, jaká je míra urbanizace v Indii, Číně a Indonésii. V jakém roce dosáhne Indie 50 % urbanizace?Klíčovým rokem z pohledu urbanizace byl rok 2010, kdy podíl městské populace světa překonal hodnotu 50 %. Z různých zdrojů pravděpodobně zjistíme jistý rozptyl v údajích, ale všechny si můžeme na časové ose zařadit mezi roky 2005 - 2010.

V roce 2013 jsou již jen 2 kontinenty pod touto hranicí. Asie ji překoná pravděpodobně v roce 2020, Afrika až kolem roku 2035. Vývoj urbanizace pro jednotlivé regiony světa je uveden v grafu č. 4.

Graf č. 4 - Vývoj urbanizace po regionech mezi lety 1950 až 2050

Zdroj: http://www.coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2013/World%20Cities/Urbanisation/Urbanisation.htmV následujících 40 letech se jen v Asii zvedne míra urbanizace o cca 25 %. Kolik obyvatel tohoto kontinentu bude migrovat z vesnice do měst? Js28 - C. Vývoj počtu obyvatel v největších městech světa

V žebříčku největších měst světa došlo za uplynulých 60 let k výrazným změnám, a to jak v pořadí, tak i v počtu obyvatel TOP 10 největších světových velkoměst.

Tabulka č. 2 - Žebříček největších měst světa v letech 1950, 2011 a 2025

Zdroj: http://esa.un.org/unup/CD-ROM/WUP2011-F11a-30_Largest_Cities.xls


Srovnejte pořadí TOP 10 nejlidnatějších měst a popište, jaké trendy můžete ze změn vypozorovat.


Za klasický příklad extrémního populačního růstu města je uváděna Dháka v Bangladéši. Od roku 1985 se zvýšil počet obyvatel ze 4.5 milionu na 15 milionů, kterých Dháka dosáhla v roce 2010. Za 25 let tak město přibylo neuvěřitelných 10 milionů obyvatel. Tak drastický nárůst počtu obyvatel by nebylo schopno zvládnout ani bohaté a vyspělé město. Důsledkem tohoto překotného rozvoje je zhoršení životního prostředí, kvalita života a s tím související růst chudinských čtvrti. O problémech velkoměst v chudých zemích pojednává kapitola "Problémy velkoměst".

Graf č. 5 - Vývoj počtu obyvatel Dháky v letech 1985 - 2020
Zdroj: http://esa.un.org/unup/CD-ROM/WUP2011-F11a-30_Largest_Cities.xls

Js28 - D. Česko-anglický slovníček


Aktualizováno dne 22. 11. 2013
Comments