Js31 Geografie města IV

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-iv/logoEU.png


Proces rozšiřování měst

S tím, jak městům v průběhu jejich vývoje rostl počet obyvatel, rozšiřovala se i do okolního prostoru. Vnikaly tak aglomerace - městské regiony. 

Js31 - A. Aglomerace (městský region)

Aglomeraci tvoří jádro, nejčastěji "dominantní" město, které se postupně rozšiřuje a pohlcuje nebo výrazně ovlivňuje sídla v okolí. Pro městskou aglomeraci je typická společná veřejná doprava a provázanost ekonomiky a zástavby.

V tabulkách s údaje o počtu obyvatel měst je proto třeba dávat pozor, zda se údaje vztahují jádrovému městu, nebo k celé jeho aglomeraci. V tabulce č. 1 vidíme, jak výrazně se tyto čísla odlišují.

Tabulka č. 1 - Počet obyvatel vybraných měst a jejich aglomerací
 MěstoAdministrativní město  Město s aglomerací
 Paříž2.2  12
 Londýn 1.7 8.3
 Madrid 3.2 6.3
Zdroj: en.wikipedia.orgPoznáte z nočních satelitních obrázků, o jaké významné světové aglomerace se jedná?Obrázek č. 1 - Vybrané světové městské aglomerace
Zdroj: en.wikipedia.org

Js31 - B. Konurbace (metropolitní region)

Se stále se zvětšující městskou aglomerací může dojít ke spojení sousedících aglomerací do jedné velké kompaktní zastavěné plochy. Takto vzniklé urbanizované oblasti říkáme souměstí, neboli konurbace. Můžeme se setkat také s označením metropolitní region.

Pro konurbace je typické, že se propojují podobně velká, administrativně samostatná města, která mají společnou infrastrukturu. Znamená to tedy, že na rozdíl od aglomerací konurbaci tvoří samostatná města.

V České republice můžeme jmenovat např. tato souměstí:
 • Ostrava - Havířov - Bohumín - Frýdek Místek - Karviná
 • Zlín - Otrokovice
 • Liberec - Jablonec nad Nisou
Příklady konurbací v Evropě
 • Rýnsko-Ruhrská konurbace v Německu, ve které žije skoro 6 milionů obyvatel
Obrázek č. 2 - Rýnsko-Ruhrská konurbace

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Ruhr_area-map.png

 • Randstad je konurbace v Nizozemku, ve které žije 8 milionů obyvatel. Jádrovými městy jsou Amsterdam, Rotterdam, Haag a Utrecht
Obrázek č. 3 - Konurbace Randstad

Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Randstad_Population_Bubbles.svg

 • Katowická konurbace leží na jihu Polska a žijí cca 5 milionů obyvatel
Obrázek č. 4 - Katowická konurbace
Zdroj: http://www.irucz.ru/maps/112001006000.jpg


Js31 - C. Megalopole (megalopolis)

Jedná se o širokou oblast, ve které dochází k propojování aglomerací a konurbací do souvislé urbanizované plochy. Megalopole se vyznačují:
 • větším počtem center
 • celkově nižší hustotou zalidnění (ve srovnání s konurbacemi)
 • pásmy volných (zelených) ploch, které mohou oddělovat sousedící aglomerace a konurbace
 • fyzické propojení měst tak není podmínkou
 • kvalitní dopravní infrastruktrou
Největší počet megalopolí leží v USA:
 • BosWash
Jedná se o souvisle urbanizovanou plochu mezi městy Boston a Washington, ve které žije 50 milionů obyvatel. Jedná se o nejvíce urbanizovanou plochu USA s průměrnou hustotou zalidnění 359.6 obyvatel/km2.

Obrázek č. 5 - Megalopole BosWash
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Boswash.png

 • ChiPitts (Great Lakes Megalopolis)
Tato megalopole je vymezena městy Chicago a Pittsburg a žije v ní  60 milionů obyvatel.

Obrázek č. 6 - Megalopole ChiPitts
Zdroj: http://www.america2050.org/images/Great_Lakes.png

 • SanSan
Vymezení této urbanizované oblasti je dáno městy San Francisco a San Diego s hlavní jádrovou oblastí Los Angeles. Celkem žije v této oblasti 30 milionů obyvatel.

Obrázek č. 7 - Megalopole SanSan
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/California_population_map.png

Největší megalopole světa ale neleží v USA, ale v Japonsku.

 • Taiheiyō Belt
Součástí této megalopole jsou například Tokyo, Osakam, Nagoya, Yokohamu nebo Kóbe. V celém urbanizovaném pásu žije cca 80 milionů obyvatel.

Obrázek č. 8 - Megalopole Taiheiyō
Zdroj: neznámý 

V Evropě bychom za "megalopoli" mohli nazvat jádrovou ekonomickou oblast Evropy, přezdívanou Modrý banán (Blue Banana), ve které žije skoro 110 milionů obyvatel. Uvozovky jsou zde proto, že Blue Banana není megalopole v pravém slova smyslu, ale vymezení území ne z pohledu urbanizace, ale z ekonomického hlediska.

Obrázek č. 9 - Blue Banana
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Blue_Banana.svg

Největší megalopole, významné konurbace či aglomerace jsou nejlépe vidět na nočních satelitních snímcích světa, po rozkliknutí snímku si můžete jednotlivé oblasti vyzoomovat.

Obrázek č. 10 - Noční satelitní snímek Země
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Flat_earth_night.png

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-iv/Domaci_ukol.png


Úkol: Jaké další informace můžeme z daného snímku vyčíst?Js31 - D. Globální města

V megalopolích se nachází i města, která klasifikujeme jako globální města (hlavní města světa). Jedná se o města, která jsou centry globalizované světové ekonomiky, sídlí v nich centrály největších nadnárodních firem, světové finanční burzy a nejvýznamnější mezinárodní instituce. Tato města mají přímý vliv na celosvětové dění.

Za "hlavní města světa" se v současnosti považují New York, Londýn a Tokyo.

Síť globálních měst ilustruje obrázek č. 11.

Obrázek č. 11 - Mapa globálních měst světa


Js31 - E. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/geografie-mesta-iv/Screenshot%202013-11-24%20at%2019.04.21.png

Aktualizováno dne 24. 11. 2013
Comments