Js38 Ekonomická integrace II

https://e29e80e5-a-09424f46-s-sites.googlegroups.com/a/gnj.cz/zemepis/urbanni-geografie/logoEU.png?attachauth=ANoY7cousDTLtbG_B4yfv0goIi6x90r37ry3CMljU-DY294CC4NXpx9uQSnKtobP8UA6rWV2QtB7eCFPcKMqZckOJ_xZDCQ6xQjzzJG1ks5yTlxXcbzFJb7sOSCnPQHGJOzqVnu22LbT9SHXnDy1fnx6c3a_AEinrNEZXZ0qnw0qPnZeM1j_QEhadX3wEYDHaRbIlD1MK7op_YynNxqjqKfAcY_BOaM9LQ%3D%3D&attredirects=0

Proces ekonomické integrace není záležitostí let, ale většinou několika desetiletí. Ze čtyřech základních fází ekonomické integrace většina spolupracujících států zůstane u dohody o volném obchodu, případně na celní unii. Všechny fáze ekonomické integrace tak v současnosti absolvovala hlavně Evropská unie.

Množství bodů, které se musí projednat, sladit a ratifikovat je tak obrovské a časově náročné, že jen úvahy a příprava dohody o volném obchodu trvá několik let:
 • NAFTA - první jednání začala v roce 1986 - > 1992 byla dohoda podepsána -> 1994 byla ratifikována parlamentem posledního státu
 • MERSOSUR -> první jednání začala v roce 1985 - > 1991 byla dohoda podepsána 

Js38 - A. Společný trh (Common Market)

Pokud integrující se státy došly do fáze celní unie, v následujících letech budou patrně uvažovat o dalším prohlubování spolupráce. Na řadu tak přijde další stupeň integrace zvaný Společný trh.

Klíčovým prvkem této fáze integrace je svoboda pohybu, resp. snižování a postupné rušení omezení v pohybu čtyřech výrobních faktorů:
 • Svoboda pohybu zboží (zajištěna již FTA nebo Customs Union)
 • Svoboda pohybu pracovních sil
 • Svoboda pohybu služeb
 • Svoboda pohybu kapitálu
Funkční společný trh pak znamená, že můžeme legálně a bez omezení svobodně pracovat ve kterékoliv členské zemi, můžeme zde také podnikat, či investovat své peníze.

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace-ii/otaznik.gif

Měli čeští občané po vstupu do EU možnost svobody pohybu pracovních sil? Uveď na konkrétních příkladech.


Spolupráce je ve společném trhu již tak intenzivní, že členské státy taky zavádějí nebo dále prohlubují společné politiky (společné celní politiky už mají od Celní unie), jako například dopravní nebo zemědělskou).

Také se diskutují a přibližují stanoviska jednotlivých členských států v oblasti sociální (ochrana zdraví při práci...) nebo ekologické (limity znečištění, společné zákony na ochranu životního prostředí)

Příklady společného trhu ve světě:

Východoafrické společenství (East African Community, EAC)

Součástí EAC je pět východoafrických států - Kenya, Tanzánie, Rwanda, Burundi a Uganda. Historie integrace se datuje již do roku 1967, vydržela pouhých 10 let a potom, vlivem politické a bezpečností situace, byla spolupráce ukončena. Restartováno bylo toto společenství až v roce 2000.

Společenství si klade velké cíle - kromě celní unie, která je realitou, také měnovou unii, ve které by členské státy používaly jednotnou měnu "Východoafrický šilink" a vysněným cílem a hudou daleké budoucnosti pak společný stát - Východoafrickou federaci. Vše by mělo být hotovo do roku 2015.

Již nyní ale funguje společný trh, ve kterém se mohou pohybovat jak výrobky, tak pracovní síly a kapitál mezi všemi členskými státy EAC. 

Obrázek č. 1 - Členské státy EAC
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Africa-countries-EAC.svg
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Africa-countries-EAC.svg


Jak se bude jmenovat hlavní město připravované federace? Kolik obyvatel v ní bude žít?


Jedním z přínosů této integrace je také zavedení jednotných víz pro členské státy EAC. Turista tak bude potřebovat jen jedno vízum, které navíc dostane na kterékoliv ambasádě členského státu. Systém bude spuštěn od ledna 2014.

Sistem de la Integración Centroamericana (SICA)

Státy Střední Ameriky jsou integrovány ve sdružení SICA, která má jak ekonomické, tak politické integrační ambice. Cílem je vytvořit společný trh všech středoamerických zemí. Aktuálně funguje mezi všemi členskými státy ekonomická integrace na bázi celní unie, některé státy postoupily ještě dál a zavádějí společný trh.

Jedná se o státy tzv. CA-4, které mezi sebou společný trh již zavedly a umožňují tak nejen svým obyvatelům, ale všem turistům cestou napříč těmito zeměmi s jediným vízem a, podobně jako v Schengenu, také bez hraničních kontrol.

Evropské hospodářské společenství (European Economic Community, EEC)

Dějiny evropské integrace provázela etapa úzké ekonomické spolupráce - společný trh. EEC existovalo mezi lety 1958 až 1993. Maastrichtská smlouva pak transformovala EEC do Evropského společenství, které již mělo značně vyšší cíle, než jen ekonomickou integraci.

Obrázek č. 2 - Členské státy EEC v roce 1993
Zdroj: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Location_European_Economic_Community_%281993%29.svg

Plány na společný trh v dalších integračních seskupeních:

ASEAN
 • plánuje zavést společný trh v roce 2015
 • společný trh bude dostupný pro 600 milionů obyvatel v 10 členských zemích


Jaká integrační seskupení fungují v zemích bývalého Sovětského svazu? Snaží se Rusko alespoň ekonomicky integrovat bývaly členské státy SSSR?
Js38 - B. Měnová unie

Vrcholným, čtvrtým stupněm ekonomické integrace je měnová unie. Klíčovým bodem je zavedení jednotné společné měny a existence společné monetární politiky.

Evropská měnová unie (Economic Monetary Union, EMU) a Eurozóna

Státy Eurozóny, tz. státy, které svoji vlastní měnu nahradily společnou měnou Euro, naleznete na obrázku č. 3.

Obrázek č. 3 - Země Eurozóny (modrá barva)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/European_union_emu_map_2013_en.png
Zdroj: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/European_union_emu_map_2013_en.png


Který stát vstoupí do Eurozóny v roce 2014?Js38 - C. Politická unie

Vrcholným procesem integrace je politická unie. Může být logickým pokračováním měnové unie, která vyvolává nezbytnost úzké politické spolupráce. Postupná harmonizace (sbližování) ekonomických politik přerůstá v jejich sjednocení (unifikaci), což vyvolává další tlaky na integraci i politického systému. 

V politické unii jsou tak integrovány a unifikovány politiky:
 • ekonomické
 • obranné
 • zahraniční 
 • vnitřní politiky většiny oblastí (sociální, zdravotnické, školské, ekologické...)
Otázkou také zůstává, jakou podobu by mohla politická unie nabýt. V zásadě připadají v úvahu tyto uspořádání:
 • federace
 • konfederace
 • zcela specifická "unie", dosud nedefinovaná
Ze všech integračních seskupení světa je nejblíže idei politické unie Evropská unie. V současném světě politická unie neexistuje.


Js38 - D. Česko-anglický slovníček

https://sites.google.com/a/gnj.cz/zemepis/ekonomicka-integrace-ii/Screenshot%202013-12-31%20at%2015.42.48.png

Aktualizováno dne 30. 12. 2013
Comments