Js23 Demografické ukazatele


Js23 - A. Demografie jako věda

Demografie je vědní obor, který zkoumá reprodukci lidských populací. Předmětem jejího studia je tak demografická reprodukce, neboli obnova populací rozením a vymíráním.

Populací se rozumí soubor jedinců konkrétního živočišného druhu žijících a reprodukujících se v konkrétním čase a na vymezeném území. 
Obyvatelstvem se rozumí soubor lidí, žijících na určitém území, který se zpravidla skládá z několika populací, národů nebo etnik.

Hlavními tématy demografie jsou:
 • změny počtu obyvatel
 • populační přírůstek
Demografové při své práci shromažďují celou řadu údajů a statistik, které souhrnně nazýváme demografické ukazatele

Mezi hlavní demografické ukazatele patří:
 • hrubá míra úmrtnosti
 • kojenecká úmrtnost
 • index potratovosti
 • hrubá míra porodnosti
 • míra plodnosti
 • migrace
Na demografické ukazatele uplatňujeme dvě kritéria:
 • pohlaví
 • věk
Z hlediska pohlaví je nejvýznamnější poměr mužů a žen v populaci, tzv. index maskulinity. Ten je v čase stálý a pohybuje se mezi 1040 - 1070. Znamená to tedy, že na 1000 dívek se narodí 1040 - 1070 chlapců.

Podle věku rozdělujeme populace podle produktivního nebo reprodukčního pohledu.Jaké jsou věkového kategorie obyvatel z hlediska možnosti reprodukce a z pohledu schopnosti pracovat?
Js23 - B. Úmrtnost (mortality rate)

Hrubou mírou úmrtnosti rozumíme počet zemřelých na 1000 obyvatel v daném časovém období, nejčastěji za jeden rok. 

Aktuální žebříček států světa podle míry úmrtnosti naleznete zde.


Co má společného většina států v top 10 zemí podle míry úmrtnosti?


Js23 - C. Kojenecká úmrtnost (infant mortality rate)

Pojmem kojenecká úmrtnost rozumíme počet zemřelých dětí do 1 roku života na 1000 živě narozených dětí. Údaj se také často používá jako jeden z ukazatelů vyspělosti státu.

Mezi státy světa jsou doslova propastné rozdíly v tomto ukazateli. Ve většině afrických států dosahují hodnoty více než 50. Naopak u  vyspělých zemí zemře z 1000 narozených dětí do prvního roku života méně než 6.

Aktuální údaje naleznete zde.


Která země má aktuálně nejvyšší hodnotu kojenecké úmrtnosti? Dokážete vysvětlit proč? Kolik činí tento koeficient v České republice?


Js23 - D. Porodnost - natalita (birth rate)

Hrubou míru porodnosti spočítáme jako počet živě narozených dětí na 1000 obyvatel za dané časové období (nejčastěji jeden rok).

Nejnižší míru porodnosti mají bohaté státy, nejvyšších hodnot opět dosahují africké státy, zvláště pak ty z oblasti Sahelu

Údaje ze tří různých zdrojů (OECD, Světová banka, CIA) jsou k dispozici pohromadě zde.


Jaký je aktuální světový průměr indexu porodnosti?


Js23 - E. Míra plodnosti (fertility rate)

Míru plodnosti, neboli fertilitu, je možno si představit jako průměrný počet dětí, která má za svůj život jedna žena. Aby byla zajištěna reprodukce populace (a bereme-li v potaz také kojeneckou úmrtnost), měla by mít žena za svůj život průměrně 2,1 dětí.

Obrázek č. 1 - Celková míra plodnosti
Počet narozených dětí nejvíce klesá v ekonomicky nejvyspělejších populacích. 

Obecně lze vysledovat tyto důvody pokračujícího poklesu fertility:
 • ekonomicky aktivní ženy mají méně dětí (tlak na úspěšnou kariéru)
 • ve městech mají rodiny méně dětí než na vesnicích
 • čím vyšší sociální postavení, tím méně dětí
 • čím vyšší vzdělání, tím méně dětí
 • menší počet dětí je charakteristický pro lidi nevyznávající žádné náboženství


Jak se měnila míra fertility v Česku od roku 1945 po současnost?Js23 - F. Přirozený přírůstek/úbytek obyvatel (natural population increase/decrease)

Jedná se o hlavní celkovou charakteristiku přirozené měny obyvatelstva. Vypočítává se jako  rozdíl mezi počty živě narozených a zemřelých za dané časové období. Pokud dosáhne výsledek záporných hodnot, hovoříme o přirozeném úbytku obyvatel.

Nejčastěji se však uvádí tzv. celkový přírůstek/úbytek obyvatel (population growth). Do něj se započítává také míra emigrace a imigrace. 

Výsledný vzorec vypadá následovně: = (B-D) + (I-E)

B = births, D = deaths, I = imigrants, E = emigrants 

Aktuální údaje o celkovém přírůstku/úbytku obyvatel naleznete zde.


Na prvních 10 místech nalezneme většinou nejchudší africké státy. Přesto jsou zde i dva extrémně bohaté státy. Dokážete zdůvodnit proč? 


Js23 - G. Česko - anglický slovník


Aktualizováno dne 27. 10. 2013
Comments